Obchodné podmienky, doprava a platba

Obchodné podmienky
Dodacie podmienky (doprava)
Platobné podmienky (platba)
Vrátenie tovaru
Ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky www.ceramizer.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.ceramizer.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka – spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je www.ceramizer.sk.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.ceramizer.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.ceramizer.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok, tovar

Spotrebiteľ (kupujúci)

fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky

zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, pochopil ich a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v nepoškodenom balení tak, aby sa dopravou tovar nemohol poškodiť (balenie nemusí byť pôvodné). V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný

v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu, bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, ak nie sú záručné podmienky osobitne uvedené. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade, ak sa jedná o:
• chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený, ak to uzná za vhodné, namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
• chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
• chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
• chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie

že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný

pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5. Platobné podmienky (platba)

V internetovom obchode www.ceramizer.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľovi-kuriérovi
bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred celú sumu na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni. V prípade objednávky tovaru, ktorý sa objednáva u výrobcu sa platí záloha podľa predfaktúry, ktorú vám pošleme. Po prijatí platby odosielame alebo objednávame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí

6. Dodacie podmienky (doprava)

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy závisí od zvoleného spôsobu dodania objednávky. Internetový obchod www.ceramizer.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:
• Slovenská pošta – doručenie zásielky do 2 pracovných dní po dni podania zásielky

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.
V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.
Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.1.2012.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
__________________________________________________________________________

Dodacie podmienky (doprava)

Spôsoby dodania
Cena dodania

Dodanie závisí od zvoleného spôsobu dodania objednávky a jej platby.

Slovenská pošta

• objednaný tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty
• pokus o doručenie bude vykonaný do 2 pracovných dní po dni podania zásielky
• zásielka vám bude doručovaná prostredníctvom doručovateľa Slovenskej pošty

Dôležité – Skontrolujte, prosím, pri preberaní stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená páska alebo či nie je opravovaná. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom.
Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

Problémy s doručením

Nakoľko pre doručovanie zásielok využívame službu externej spoločnosti, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k vám nedorazila v ohlásenom termíne. V tomto prípade si najskôr jednoducho overte, kde sa zásielka nachádza.

Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty

• aktivovali sme vám emailové oznámenia od slovenskej pošty o pohybe zásielky
• v prípade ak zistíte, že je zásielka uložená na pobočke pošty vo vašom meste, kontaktujte ich
• pokiaľ spoločnosť zásielku stratila, okamžite nás kontaktujte, aby sme mohli situáciu ihneď riešiť, stratu zásielky reklamujeme my
_________________________________________________________________________

Platobné podmienky (platba)

Ako môžem platiť?
Vždy máte na výber, a týka sa to aj spôsobu platieb. Vo všetkých prípadoch máte garanciu bezpečného nákupu.

Dobierka – Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty.
Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru s číslom účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na bankový účet vedený vo Fio banke, a.s.
V prípade objednávky tovaru, ktorý sa objednáva u výrobcu sa platí záloha podľa predfaktúry, ktorú vám pošleme. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
_________________________________________________________________________

Vrátenie tovaru

Záruka vrátenia peňazí pri vrátení tovaru.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy (vrátenie tovaru) uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci uhradí zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v nepoškodenom balení tak, aby sa dopravou tovar nemohol poškodiť (balenie nemusí byť pôvodné). V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Reklamácia

Záruka a reklamácia
O chybe výrobku nás vždy najprv informujte na email info@ceramizer.sk, posúdime reklamáciu a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Aj keď je percento reklamácií nulové, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode, ak nie je uvedené inak. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou alebo osobne.

 

• O zasielaní tovaru nás vopred informujte telefonicky, e-mailom, sms
• Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Taktiež priložte do zásielky kópiu faktúry a napíšte údaje, podľa ktorých Vás budeme schopní identifikovať (napr. meno, na ktoré bola objednávka uskutočnená).
• Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.
• Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi.
Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu vás budeme informovať. Zákazník je informovaný do 7 dní od prijatia reklamácie telefonicky príp. reklamačným protokolom.
_________________________________________________________________________
Ochrana osobných údajov (kliknite pre plné znenie podľa nového zákona a nariadenia GDPR)

Osobné údaje u nás v bezpečí
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ceramizer.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje
Všetky poskytnuté údaje zákazníkov sú v našej databáze zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú použité len pre „www.ceramizer.sk“, na nevyhnutné úkony spojené s vybavením vašej objednávky.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a „www.ceramizer.sk“ ich ďalej nebude spracovávať.