Rady a Tipy pre meranie motora, kompresie motora, tlaky v motore, olejovú skúšku

Meranie motora a jeho kompresie

Cieľom pre meranie motora je zhodnotenie technického stavu vrchnej časti motora na základe kompresie motora.
Meranie motora sa prevádza bez jeho demontáže. 
Meranie kompresie motora slúži na všeobecnú kontrolu stupňa opotrebenia piestov, piestnych krúžkov, stien valcov ako aj priliehanie ventilov a hniezd ventilov. Meranie kompresných tlakov tiež umožňuje zistiť stav tesnenia pod hlavou valcov a vyvrátiť alebo potvrdiť jeho poškodenie.

meranie-motora-kompresia-tlaky-olejova-skuska

Meranie motora kvôli zisteniu kompresie je dôležité vykonať pri zachovaní nasledujúcich predpokladov:
• Skontrolované a v prípade potreby vyregulované vôle ventilov
• Funkčný štartér
• Plne nabitá batéria s cieľom získať minimálne 150-200 otáčok kľukového hriadeľa za minútu
• Motor zohriaty na prevádzkovú teplotu (najmenej 70 0C počas celého merania)

Meranie motora s meraním kompresných tlakov sa prevádza na všetkých valcoch podľa metodiky:

1. Odpojíme vstrekovací systém pokiaľ to nie je príliš ťažké. Sústavu dodávania paliva je možné v mnohých prípadoch odpojiť tiež vybratím poistky dodávky elektrickej energie palivového čerpadla.

2. Odpojíme zapaľovaciu sústavu a vymontujeme všetky zapaľovacie sviečky (pred vymontovaním zapaľovacích sviec je vhodné očistiť ich hniezda pomocou stlačeného vzduchu).

3. Za účelom odstránenia zvyškov palivovej zmesi z valcov počas niekoľkých sekúnd použitím štartéra uvádzame do pohybu sústavu -piest-kľukovka.

4. Do otvoru hniezda sviečky prvého valca (od strany rozvodov) vložíme (alebo vmontujeme) koncovku prístroja na meranie motora – kompresie vo valcoch.
Použitím štartéra uvedieme do pohybu  sústavu piest-kľukovka až do chvíle, keď ručička manometra zaujme krajnú polohu a prestane sa presúvať (maximálny tlak).
Počas merania musia byť priepustnice celkom otvorené (plynový pedál stlačíme až na podlahu).

5. Rovnako urobíme merania motora v ostatných valcoch.

6. Všetky činnosti musíme urobiť rýchlo, aby motor nevychladol.

7. Podobne robíme olejovú skúšku.

Namerali ste nižšie hodnoty kompresných tlakov ako uvádza výrobca?

Sú kompresné tlaky motora na jednotlivých valcoch rozdielne?

Má niektorý z valcov nižší alebo naopak vyšší tlak ako ostatné?

Má motor Vášho auta znížený výkon, pracuje „ako sa mu chce„?

Takýto motor má nižšie a nerovnomerné kompresné tlaky (v porovnaní s údajmi, ktoré uvádza výrobca motora) zle štartuje najmä pri nízkych teplotách („dávajú mu zabrať“ studené štarty), má nízky a nerovnomerný výkon, motor je nestabilný a robí si, čo si zmyslí.

Vhodným spôsobom sa v jednotlivých valcoch motora dajú dosiahnuť pôvodné hodnoty kompresných tlakov a tieto hodnoty sa na všetkých valcoch vyrovnajú alebo priblížia k pôvodným.

Vďaka zvýšeniu a vyrovnaniu kompresných tlakov v jednotlivých valcoch motora dôjde k obnove a nastane zvýšenie výkonu motora.
Dosiahnete lepšie a ľahšie štartovanie studeného motora, znížite riziko a výskyt studených štartov.
Práca motora bude účinnejšia, využitie motora efektívnejšie, výkon stabilný.
Získajte späť stratenú kompresiu motora efektívnou metódou.

Obnovte v krátkom čase nominálne hodnoty kompresných tlakov na jednotlivých valcoch.
Zabudnite na „kašľanie“ motora pri štartovaní po dlhšom státí a dlhé čakanie pokiaľ motor naskočí.
Vráťte motoru jeho pôvodnú prácu, zvýšte a stabilizujte jeho výkon!

Máme pre vás riešenie na zvýšenie a vyrovnanie tlakov jednotlivých valcov motora a zlepšenie funkčnosti a účinnosti motora >>>

OLEJOVÁ SKÚŠKA

Cieľ pre meranie motora:
Olejová skúška nám umožní zistiť typ netesnosti a opotrebenia v motore.

Vo valcoch, v ktorých je potvrdená nízka kompresia motora sa dodatočne robí tzv. olejová skúška.
Robí sa tak z dôvodu, aby sme zistili, či príčina toho je opotrebenie piestnych krúžkov a stien valcov.
Rovnako vieme zistiť, či zdrojom netesnosti sú ventile alebo tesnenie pod hlavou.

Olejová skúška spočíva v tom, že do valcov, v ktorých je potvrdená nízka kompresia motora, sa vstrekuje malé množstvo motorového oleja (5 ml) a opätovne sa robí meranie tlaku.

Olejová skúška sa meria podľa metodiky:

1. Opakujeme meranie, vlievame bezprostredne pred meraním (30 sekúnd) oddelene do každého valca 5 ml motorového oleja (taký, aký je používaný v motore – samozrejme nový).

2. Opakujeme cez mimo iné systémové meranie (najskôr meranie 1, 2, 3, 4, … valca na sucho, potom meranie s olejom v tom istom poradí).

3. Činnosti je potrebné vykonávať rýchlo, aby motor nevychladol.

4. Do valcov vždy nalejte rovnaké množstvo nového oleja.
Zo skúseností vieme, že pre objem valca do 0,5 litra vystačí 5 ml (najlepšie je urobiť aplikáciu striekačkou).
Tiež treba pozorovať rovnaký odstup času (nie dlhší ako 30 sekúnd) medzi zavedením oleja a začiatkom merania.

5. Ak osoba, ktorá vykonáva meranie motora, je skúsená, najlepšie je vykonať po dve merania motora pre každý valec (jedno za druhým) na sucho a s olejom.

6. Po vykonaní merania motora je vhodné trochu potočiť štartérom ešte s vymontovanými sviečkami (aby sme vyfúkali olej).

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Zistené výsledky meraní motora by sme mali porovnať s údajmi výrobcu.
V nových motoroch ako aj v dobrom technickom stave motora má kompresia vo všetkých valcoch byť zhodná s údajmi výrobcu.
Rozdiel kompresných tlakov medzi jednotlivými valcami nemá byť väčší ako 10% najvyššej hodnoty.

Pokles kompresie o 15-20% porovnaním s nominálnymi hodnotami (tzn. udávanými výrobcom), svedčí o výraznom opotrebení piestov, valcov, piestnych krúžkov alebo dosadania ventilov.
Opotrebením týchto prvkov vzniká zvýšená spotreba oleja, vyššia spotreba paliva a nižší výkon motora.

Počas merania kompresie pozorujeme ukazovateľ manometra. Vo funkčnom motore majú kompresné tlaky rýchlo narastať a dosahovať maximálne hodnoty.
Malé kompresné tlaky počas prvých kompresných zdvihov, postupne a pomaly narastajúce v nasledujúcich zdvihoch, upozorňujú na opotrebenie piestnych krúžkov.

Malé kompresné tlaky

Ktoré sú počas prvých zdvihov, nenarastajúce počas nasledujúcich zdvihov, upozorňujú na netesnosť ventilov alebo poškodené tesnenie pod hlavou valcov (vo veľmi zriedkavých prípadoch tiež prasknutie hlavy valcov).

Vo valcoch, v ktorých už predtým bola zistená nízka kompresia motora, sa vykonáva tzv. olejová skúška.
Cez otvor zapaľovacej sviečky sa vstrekuje na vrch piestu malé množstvo motorového oleja (5 ml). Potom sa opäť meria kompresný tlak.
Čím menší je rozdiel v tlakoch medzi meraním na sucho a s olejom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že netesnosti sú mimo piestnych krúžkov (ventily alebo tesnenie).

Majte na pamäti, že v prípade výrazného opotrebenia piestnych krúžkov a nadmerného tzv. „žrania oleja“ môže dochádzať k mimoriadne vysokým kompresným tlakom (vyššie ako nominálne hodnoty udávané výrobcom).
Keď meranie kompresie ukazuje mimoriadne vysoké kompresné tlaky a motor spotrebuje značné množstvo oleja, môže to svedčiť o významnom opotrebení piestnych krúžkov, piestov a valcov.

Vysoké kompresné tlaky v tomto prípade nie sú výsledkom neopotrebenia piestnych krúžkov, ale naopak, ich nadmerného opotrebenia.
Tesnenie je spôsobené motorovým olejom, ktorý sa dostane do valca a súčasne tesní dvojicu trenia piest-valec.

Meranie motora poukazujúce na iné chyby:

Ak vo valci, v ktorom sme zistili nízku kompresiu, sa po vykonaní olejovej skúšky nezmení tlak (ostáva konštantný) alebo sa mierne zvyšuje, môže to svedčiť nielen o netesnosti ventilov, ale tiež o poškodení tesnenia pod hlavou.
Ak došlo k prerazeniu do chladiacej sústavy, ďalším príznakom zlyhania bude výskyt pretlaku výfukových plynov do chladiacej sústavy počas práce motora (chladiaca kvapalina vtedy dostáva farbu „kávy s mliekom“).
Naopak, ak k prerazeniu tesnenia došlo medzi valcami, tak jediný údaj o poruche bude potvrdenie zníženého a približne rovnakého kompresného tlaku v susedných valcoch.

Príklady:
a) prepálené tesnenie pod hlavou valcov medzi II a III valcom

b) prepálené tesnenie pod hlavou valcov na I valci (podtlak cez tesnenie na vonkajšej strane hlavy valcov)

c) poškodené tesnenie pod hlavou valcov na I valci, ktorého výsledkom je prienik oleja do chladiacej kvapaliny (chladiaca kvapalina dostáva farbu „kávy s mliekom“)